انواع درب سینی و نردبان کابل

درب سینی و نردبان کابل مدل تخت
درب سینی و نردبان مدل تخت با شبکه گردش هوا
درب سینی و نردبان مدل تخت با شبکه گردش هوا
درب سینی و نردبان مدل تخت لبه دار
ACFSL
درب سینی و نردبان مدل مثلثی با شبکه گردش هوا ACLPB
درب سینی و نردبان مدل مثلثی بدون لبه
ACFPB